loader image
Przejdź do treści

Jakie czynniki mogą wpłynąć na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Farmy fotowoltaiczne

 • Brak zgodności z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • Nieodpowiednia klasa gruntu;
 • Występowanie na terenie inwestycji zabytków ujętych w rejestrze zabytków;
 • Występowanie na terenie inwestycji mogił i cmentarzy wojennych;
 • Występowanie na terenie inwestycji składowisk odpadów;
 • Lokalizacja na obszarze form ochrony przyrody;
 • Lokalizacja na obszarze korytarzy ekologicznych;
 • Występowanie na terenie inwestycji terenów i obszarów górniczych;
 • Lokalizacja w sąsiedztwie cieków i urządzeń melioracyjnych;
 • Lokalizacja w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej;
 • Brak wizji w terenie lub inwentaryzacji przyrodniczej;
 • Brak szczegółowej analizy krajobrazowej w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie chronionego krajobrazu, w miejscach widokowych lub w przypadku inwestycji wielkoskalowych;
 • Brak rozwiązań chroniących środowisko;

W przypadku uzyskiwania decyzji środowiskowych dla farm fotowoltaicznych możemy na trafić na różne przeciwności. Istotnym jest przeprowadzenie szczegółowej analizy na etapie screeningu lub na etapie przygotowania dokumentacji wykazujące wszelkie możliwe zagrożenia w realizacji inwestycji i przedstawienie propozycji ich minimalizacji.

Jeżeli spotkaliście się Państwo z ww. czynnikami i macie wątpliwości w tym zakresie ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

LinkedIn

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Jakie czynniki mogą wpłynąć na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Jakie czynniki mogą wpłynąć na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Formularz kontaktowy

Napisz do nas