loader image
Przejdź do treści

Stanowisko archeologiczne na terenie inwestycji

Często na etapie realizacji screeningu środowiskowego lub Karty informacyjnej przedsięwzięcia, po uzyskaniu niezbędnych danych okazuje się, iż w graniach planowanej inwestycji np. budowy farmy fotowoltaicznej znajduje się stanowisko archeologiczne

Co wówczas należy zrobić?

Na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej istotnym jest wykazanie w KIP i ROOŚ wykazu stanowisk archeologicznych będących 

w kolizji z inwestycją lub znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie wraz z podaniem danych identyfikacyjnych.

W przypadku bezpośredniej kolizji na dalszych etapach niezbędne jest uzyskanie od właściwego Urzędu stosownych wytycznych co do prowadzenia prac budowlanych.

UWAGA! Należy pamiętać, iż art. 32 ww. ustawy mówi:

Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Konsekwencję niezgłoszenia ww. faktu reguluje art. 115:

  1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także nie wstrzymał wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony przedmiot i nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.

    Nie wiesz jak przeprowadzić ocenę oddziaływania inwestycji na krajobraz kulturowy lub jak postępować z zabytkami na etapie decyzji środowiskowej? ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
LinkedIn

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Stanowisko archeologiczne na terenie inwestycji

Formularz kontaktowy

Napisz do nas