loader image
Przejdź do treści

Stanowisko archeologiczne na terenie inwestycji

Często na etapie realizacji screeningu środowiskowego lub Karty informacyjnej przedsięwzięcia, po uzyskaniu niezbędnych danych okazuje się, iż w graniach planowanej inwestycji np. budowy farmy fotowoltaicznej znajduje się stanowisko archeologiczne

Co wówczas należy zrobić?

Na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej istotnym jest wykazanie w KIP i ROOŚ wykazu stanowisk archeologicznych będących 

w kolizji z inwestycją lub znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie wraz z podaniem danych identyfikacyjnych.

W przypadku bezpośredniej kolizji na dalszych etapach niezbędne jest uzyskanie od właściwego Urzędu stosownych wytycznych co do prowadzenia prac budowlanych.

UWAGA! Należy pamiętać, iż art. 32 ww. ustawy mówi:

Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Konsekwencję niezgłoszenia ww. faktu reguluje art. 115:

  1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także nie wstrzymał wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony przedmiot i nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.

    Nie wiesz jak przeprowadzić ocenę oddziaływania inwestycji na krajobraz kulturowy lub jak postępować z zabytkami na etapie decyzji środowiskowej? ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
LinkedIn

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Stanowisko archeologiczne na terenie inwestycji

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Stanowisko archeologiczne na terenie inwestycji

Formularz kontaktowy

Napisz do nas