loader image
Przejdź do treści

Analiza akustyczna

Najczęściej konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy akustycznej pojawia się na etapie realizacji pełnej oceny oddziaływania na środowisko, 

w przypadku bliskiego sąsiedztwa terenów chronionych akustycznie m.in zabudowa mieszkaniowa, szkoły, szpitale, domy opieki, strefy ochrony uzdrowiskowej.

Dopuszczalne normy w zakresie klimatu akustycznego

Klimat akustyczny kształtowany jest poprzez poziom hałasu w środowisku. Hałasem zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. są dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Zgodnie z art. 112 ww. ustawy ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

  1. utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
  2. zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany

Dopuszczalne normy w zakresie klimatu akustycznego zostały określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku.

Zakres rozszerzonej analizy akustycznej obejmuje

  1. analizę dokumentów planistycznych
  2. wykonanie cyfrowego model terenu
  3. badanie stanu akustycznego środowiska
  4. prognozowanie emisji hałasu
  5. przedstawienie wyników w formie tabelarycznej oraz załączników graficznych, na których oznaczono emisję hałasu do środowiska w postaci izolinii.

Jeżeli potrzebujecie Państwo przeprowadzić analizę akustyczną dla swojej inwestycji ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Zapytaj o usługę

Ask for the service

Analiza akustyczna

Formularz kontaktowy

Napisz do nas