loader image
Przejdź do treści

Analiza akustyczna

Najczęściej konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy akustycznej pojawia się na etapie realizacji pełnej oceny oddziaływania na środowisko, 

w przypadku bliskiego sąsiedztwa terenów chronionych akustycznie m.in zabudowa mieszkaniowa, szkoły, szpitale, domy opieki, strefy ochrony uzdrowiskowej.

Dopuszczalne normy w zakresie klimatu akustycznego

Klimat akustyczny kształtowany jest poprzez poziom hałasu w środowisku. Hałasem zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. są dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Zgodnie z art. 112 ww. ustawy ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

  1. utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
  2. zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany

Dopuszczalne normy w zakresie klimatu akustycznego zostały określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku.

Zakres rozszerzonej analizy akustycznej obejmuje

  1. analizę dokumentów planistycznych
  2. wykonanie cyfrowego model terenu
  3. badanie stanu akustycznego środowiska
  4. prognozowanie emisji hałasu
  5. przedstawienie wyników w formie tabelarycznej oraz załączników graficznych, na których oznaczono emisję hałasu do środowiska w postaci izolinii.

Jeżeli potrzebujecie Państwo przeprowadzić analizę akustyczną dla swojej inwestycji ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Analiza akustyczna

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Analiza akustyczna

Formularz kontaktowy

Napisz do nas