loader image
Przejdź do treści

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach definiuje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Listę przedsięwzięć dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi wraz z mapą z zasięgiem oddziaływania i potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej za wydanie DŚ i pełnomocnictwo załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Nasz zakres KIP

Nasze Karty informacyjne przedsięwzięcia stanowią rozszerzone opracowanie charakteryzujące teren planowanej inwestycji. W ramach opracowania wykonujemy wizję przyrodniczą w terenie przez specjalistę ds. ochrony przyrody, pozyskujemy dane środowiskowo – przyrodnicze z Urzędów i Instytucji oraz przygotowujemy niezbędne załączniki.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W ramach procedowania wniosku udzielamy odpowiedzi na uwagi organu prowadzącego postępowanie – Urząd Miasta/Gminy lub RDOŚ, a także odpowiadamy na pytania i ewentualne uwagi organów opiniujących – RDOŚ, RZGW, SANEPID. Atutem współpracy z nami jest wsparcie merytoryczne na każdym etapie procedowania wniosku.

Nasze opracowania charakteryzują się rozbudowaną formą, przy czym staramy się dostosować treść do zmieniających się uwarunkowań techniczno- ekonomicznych.

Dzięki takim rozwiązaniom jesteśmy w stanie bez zbędnej zwłoki osiągnąć oczekiwany efekt w postaci decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Formularz kontaktowy

Napisz do nas