loader image
Przejdź do treści

Raport OOŚ

Wykonanie Raportu OOŚ jest obowiązkowe w przypadku realizacji przedsięwzięcia zaliczającego się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, natomiast w przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko decyzje o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko podejmuje organ prowadzący postepowanie na podstawie m.in. opinii organów opiniujących. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko definiuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Obowiązek sporządzenia Raportu OOŚ

Obowiązek sporządzenia Raportu OOŚ wynika ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz 66.

Wymogi ustawy OOŚ

Zakres ewentualnego Raportu zostanie przedstawiony na podstawie złożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Poza zakresem Raportu określonym w ustawie OOŚ, organ prowadzący postępowanie może również nałożyć obowiązek przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej, analizy akustycznej, migotania cienia czy analizy krajobrazowe wraz z wizualizacjami i nalotami dronem.

Nasze opracowania dostosowane są do wymogów ustawy OOŚ. Analizy przeprowadzane są przez wykwalifikowany zespół specjalistów 

w zakresie ochrony środowiska, przyrody, akustyki i GIS. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów wielkoskalowych i złożonych.

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Raport OOŚ

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Raport OOŚ

Formularz kontaktowy

Napisz do nas