loader image
Przejdź do treści

Inwentaryzacja przyrodnicza

W ramach procedowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wystąpić konieczność przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez specjalistę ds. ochrony przyrody – zoologa lub/i botanika.

Długość wykonywanej inwentaryzacji przyrodniczej ściśle uwarunkowania jest od zagospodarowania terenu i sąsiedztwa obszaru planowanej inwestycji. Organ prowadzący postępowanie w drodze uzupełnień lub postanowienia o konieczności sporządzenia oceny OOŚ może określić długość trwania inwentaryzacji od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

Charakter prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej w tym przyjęta metodyka zostaje określona przez kierownika zespołu przyrodników.

Wyniki badań terenowych

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczej wykonuje się badania polegające na bezpośrednich obserwacjach terenowych i wyszukiwaniu stanowisk gatunków. Wyniki badań zostają nanoszone w terenie na mapę. Na podstawie cech siedlisk zostaje dokonana ocena możliwość ich zasiedlenia przez chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów. Badania polegają na bezpośrednich obserwacjach w terenie, często metodą na upatrzonego: wyszukiwaniu osobników, śladów, tropów, nasłuchu odzywających się osobników,

W ramach inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzamy badania w zakresie:

Chiropterologii

Herpetologii

Teriologii

Ornitologii

Entomologii

Ichtiologii

Botaniki

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Inwentaryzacja przyrodnicza

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Inwentaryzacja przyrodnicza

Formularz kontaktowy

Napisz do nas