loader image
Przejdź do treści

Czy wiesz, że istnieje możliwość budowy farmy fotowoltaicznej na byłym składowisku odpadów? ☀

Budowa farmy fotowoltaicznej na zamkniętej i zrekultywowanej kwaterze składowiska innego niż niebezpieczne i obojętne wymaga sporządzenia ekspertyzy #geotechnicznej oraz #sanitarnej, uwzględnienia
w MZPZ lub uzyskania decyzji WZ, uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę.

Skrócenie 50-letniego zakazu zabudowy może również wymagać zmiany decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów i/lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska (w zależności od ich zapisów).

Szczegółowe postępowanie w zakresie skrócenia okresu obowiązywania zakazu reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1902) §18:
§ 18. Zakaz stawiania budynków i instalacji oraz wykonywania wykopów na koronie składowisk odpadów
1.  Na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być budowane budynki przez okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska.
2. Okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej wynika, że prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne prac, o których mowa w ust. 1, nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.
3.  Ekspertyza sanitarna wymaga uzgodnienia z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym i zawiera informacje o aktualnym wpływie składowiska odpadów na zdrowie i życie ludzi i na środowisko pod względem higienicznym i zdrowotnym oraz informacje o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi i dla środowiska planowanych prac, o których mowa w ust. 1.

💡 Przy współpracy z SGS Marcin Barczyk Piotr Skuza wykonujemy zarówno opinię geotechniczną i sanitarną stanowiącą podstawę do skrócenia okresu 50 lat zakazu stawania budynków i instalacji.

💡 Po uzyskaniu stosownych pozwoleń rozpoczynamy procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

💡 Aktualnie jesteśmy na etapie realizacji dwóch projektów dot. budowy PV na składowiskach odpadów!

Zachęcamy do rozmów i konsultacji!

Write to us

Write to us

Ask about the service

Ask for the service

Ochrony bioróżnorodności innowacyjnymi metodami e-DNA

Contact form

Zapytaj o usługę

Ask for the service

Ochrony bioróżnorodności innowacyjnymi metodami e-DNA

Formularz kontaktowy

Napisz do nas